Daniel lea Tjaktjen Tjåanghkoen åvtehke
Daniel skal lede Tjaktjen Tjåanghkoe

Daniel Steinfjell lea öörnemeiktedæjjine sjïdteme Saemien Sijten jïh Gïelem nastedh’en luvnie. Åejviefokuse edtja årrodh tjaktjefestivaalem Tjaktjen Tjåanghkoe koordineeredh, lissine jeatjah öörnemh mej åvteste Saemien Sijte jïh Gïelem nastedh dïedtem utnieh.

Mubpie Tjaktjen Tjåanghkoe mïetsken 25. – 28. b. 2022 sjædta.  Dellie Saemien Sijte okside don orre museumegåatan Horjem-njuanesne rïhpestamme. Stööremes bielie festivaaleste sæjhta dan åvteste Horjemnjuanesne årrodh.

Mænngan Saepmien noerhtemes bielesne orreme Daniel tuhtjie hijven gåetide båetedh sov roehtside Snåasesne jïh åarjelsaemien dajvese. – Snåase iktesth jearsoe sïelkedahkine orreme, akte staeries sijjie jïh håaltoe naa sïejhme juhtije jieliedisnie. Dïhte sijjie gåabph iktesth bååstede båatam, gusnie mov leah buerie voelph, mojhtesh jïh lïegkedimmiepulse, Daniel soptseste.

Danielen lea nænnoes dååjrehtimmie barkoste gelline festivaaline. 2018 raejeste tjåadtjoehtæjjine orreme jearsoesvoeten åvteste Riddu Riddu-festivaalesne, jïh lissine dovne jïjtjevyljehke barkijinie jïh barkijinie baalhkine orreme, dej gaskem Festspillene Noerhte-Nöörjesne, Hove-festivaale, Døgnvill jïh TIFF. Altese bachelorgraade Seabradahkejearsoesvoetesne aaj nåhtojne båata.

Sov dååjrehtimmine jeatjah festivaalijste dan lea håhkoe viehkine årrodh jeereldihkie jïh gamte kultuvresisvegem sjugniedidh. Dïhte aavode åarjelsaemien kultuvrefestivaalem sov hïejmevoenesne öörnedh, eevre orre museumegåetesne.
– Ulmie lea rïektesisnie dam orre gåetiem jïh ålkoedajvem åtnose vaeltedh, goerehtidh magkeres nuepieh desnie gååvnesieh jïh ektesne hijven dååjresh sjugniedidh desnie. Maahta såemies jarkelimmieh sjïdtedh viertiestamme aarebi jaepiejgujmie, men Tjaktjen Tjåanghkoen vaajmoe jåarhka, jïh munnjien lea vihkele dan barkose bigkedh mij lea dorjesovveme, guktie almetjh mah leah daesnie orreme aarebi, festivaalem damtijieh, eadtjohke Daniel jeahta jïh jåarhka. – Mov væjkeles barkoevoelpigujmie ektine Saemien Sijtesne jïh Gïelem nastedh’isnie leam daan aavrehke barkoedåahkan båetedh laavenjostoeguejmijste stoerre dååjrehtimmine mah programmine viehkiehtieh. Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate, Duodjeinstituhtta, Saemien Åålmege, Kråangken jåarhkeskuvle jïh Saemien gaarsjelimmiesiebrie aaj laavenjostoegujmieh mah leah meatan orreme tjïrrehtimmesne, guktie leam eevre jearsoe mijjieh buektiehtibie murreds jïh jeereldihkie festivaalem öörnedh. Festivaale abpe fualhkan jïh gaajhkide aaltaridie – sïjhtebe mijjen kultuvrem heevehtidh jïh viehkiehtidh guktie dijjieh sïjhtede damtedh goh lidie gåetesne mijjen orre åarjelsaemien museume- jïh kultuvregåetesne, Daniel Steinfjell minngemes jeahta.

Daniel gaajhkesidie haasta åssjalommesigujmie jïh lahtesigujmie båetedh Tjaktjen Tjåanghkose.
Danielen e-påaste: [email protected] jallh tellefovne: 940 17 026

—–

Daniel Steinfjell er ansatt som arrangementkoordinator hos Saemien Sijte og Gïelem nastedh. Hans hovedfokus er å koordinere høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe, i tillegg til andre arrangement i regi av Saemien Sijte og Gïelem nastedh.

Neste Tjaktjen Tjåanghkoe blir 25. – 28. august 2022. Da har Saemien Sijte åpnet dørene til det nye museumsbygget på Horjemstangen. Det meste av festivalen vil derfor foregå på Horjemstangen.

Etter å ha bodd i den nordlige delen av Sápmi synes Daniel det er fint å vende hjem til sine røtter i Snåsa og sørsamisk område. – Snåsa har alltid vært en trygg havn, et fastpunkt og en base i et generelt ganske nomadiserende liv. Plassen jeg alltid kommer tilbake til, hvor jeg har gode venner, minner og hvilepuls, forteller Daniel.

Daniel har solid erfaring fra arbeid på en rekke festivaler. Han har siden 2018 vært sikkerhetsansvarlig på Riddu Riddu, i tillegg til å ha arbeidet både som frivillig og lønnet på blant annet Festspillene i Nord-Norge, Hove-festivalen, Døgnvill og TIFF for å nevne noe av hans engasjement. Hans bachelorgrad i Samfunnsikkerhet kommer også godt med.

Med sin erfaring fra andre festivaler håper han å kunne bidra til å skape en variasjon og bredde av kulturinnslag.  Han ser frem til å arrangere en sørsamisk kulturfestival i hjembygda si, i et splitter nytt museumsbygg.
– En målsetning er å virkelig ta i bruk det nye bygget og uteområdet, utforske potensialet i det og sammen skape gode opplevelser der. Det kan bli noen forandringer i forhold til tidligere år, men kjernen i Tjaktjen Tjåanghkoe består, og det er viktig for meg å bygge videre på det arbeidet som er gjort, så det vil være gjenkjennbart for de som har vært med tidligere, sier en engasjert Daniel og fortsetter. –  Med mine dyktige kolleger ved Saemien Sijte og Gielem Nastedh er jeg så heldig å komme til et etablert team av erfarne samarbeidspartnere som bidrar i programmet. Åarjel saemiej skuvle jïh internate, Duodjeinstituhtta, Saemien Åålmege, Grong videregående skole og Samisk idrettslag er også samarbeidspartnere som har vært involverte i gjennomføringen, så jeg føler meg trygg på at vi kan få til en interessant og variert festival. En festival for hele familien og alle aldersgrupper – vi vil feire vår kultur og få dere til å føle dere som hjemme i vårt nye sørsamiske museum og kulturarena, avslutter Daniel Steinfjell.

Daniel oppfordrer alle til å komme med idéer og inspill til Tjaktjen Tjåanghkoe.
Han nåes på e-post: [email protected]
eller telefon: 940 17 026