Festivalpass og billetter er klare!

Namhtah Tjaktjen Tjåanghkose dutnjien gie nuerebe goh 18 jaepien båeries!

Gaajhkh darjomh namhtah bielelen Agnete Saba-konserte jïh Sančuari-konserte.

Fïerhten konserten åasa lea 100,- kråvnah

 

Festivaaleleahpa kr.: 1.040,- (pensjoniste kr. 790,-)

Jis 18 jaepieh illeme jïh sïjhth jeanatjommesem Tjaktjen Tjåanghkoste dååjredh, mijjieh juvnehtibie festivaaleleahpam åestedh.

  • Dutnjien bijjelen 18 jaepieh
  • Dïeve paahke! Dov lea luhpie gaajhkese tjaangedh mij sjugniehtåvva, biejjegi jïh iehkedi Tjaktjen Tjåanghkosne. Dov aaj namhtah prïhtjege biejjege, jïh åadtjoeh festivaaleleejresne Snåsa hotellen lïhke årrodh.

Festivaaleleahpine maahtah museumasse namhtah tjaangedh abpe hïeljen, gusnie håalomh, maarhna doekemevuesiehtimmine, Agnete Saba-konserte jïh Sančuari-konserte, pub-iehkede Saemien Sijtesne jïh Jïjje – saemien club night.

Diedtieh svaalhtesasse vuelielisnie gusnie dov festivaaleleahpam jallh dov vaajteles leahpah åastah.

Leahpah Tjaktjen Tjåanghkoe

Aaj gåarede meatan årrodh bieline festivaaleste, seminaarine jïh/jallh konsertine.

Seminaareleahpa kr. 200,-

  • Åasta dam Saemien Sijtesne, ajve akte leahpa gaajhkide biejjide.
  • Dutnjien luhpiem vadta gaajhkese tjaangedh mij sjugniehtåvva Saemien Sijtesne biejjege.
  • Aaj namhtah prïhtjege

Maahtah lissine aaj konserteleahpah åestedh:

Konserth:

Agnete Saba: duarstan, mïetsken 25.b. ts. 21.00- 22.30, Snåsa Hotellesne: kr: 375,- (pensjoniste kr. 275,-)

Jïjje – saemien club night: bearjadahken, mïetsken 26.b. ts. 19.00 – 01.00 Saemien Sijtesne: kr: 200,-

Sančuari:  laavadahken 27.b. ts. 21.00 – 24.00 Snåsa Hotellesne: kr: 400,- (pensjoniste kr. 300,-)

 

Vitnije namhtah festivaaleleahpeste!

Dan gaavhtan mijjieh aadtjen 500 dåeriedæjjah instagramesne åadtjoejimh mijjieh aktem almetjem dej gaskem geesimh mij namhtah festivaaleleahpam åådtje.

Vitnije festivaaleleahpeste daan jaepien Tjaktjen Tjåanghkose lij Oline Löfgren. Mijjieh læhkoehtibie!

 

Gratis på Tjaktjen Tjåanghkoe for deg under 18 år!

Alle aktiviteter er gratis bortsett fra konsert med Agnete Saba og Sančuari.

Billettpris pr. konsert er kr. 100,-

 

Festivalpass  kr: 1.040,- (honnør kr. 790,-)

Dersom du er over 18 år og ønsker å få med deg det meste av Tjaktjen Tjåanghkoe, anbefaler vi å kjøpe festivalpass.

  • For deg over 18 år
  • Full pakke! Tilgang på alt som skjer, dag og kveld under Tjaktjen Tjåanghkoe. Inkluderer også gratis kaffe på dagtid samt festivalcamp ved Snåsa hotell.

Festivalpass gir deg adgang til museet hele helga, med foredrag, marked med salgsutstilling, konserter med Agnete Saba og Sančuari, pubaften på Saemien Sijte og Jijje – saemien club night. 

Klikk på linken under for å sikre deg ditt festivalpass eller enkeltbilletter:

Billetter Tjaktjen Tjåanghkoe

Det er også mulighet for å delta på deler av festivalen, seminardelen og/eller enkeltkonserter.

Seminarbillett kr 200,-

  • Kjøpes på stedet, kun en billett for alle dager.
  • Gir deg tilgang til alt som skjer på Saemien Sijte på dagtid.
  • Inkluderer også gratis kaffe.  

Du kan i tillegg kjøpe enkeltbillett til konsert.

Konserter:

Agnete Saba: torsdag 25.august kl 21.00- 22.30, Snåsa Hotell: kr: 375,- (honnør kr. 275,-)

Jijje – saemien club night: fredag 26.august kl 19.00 – 01.00 på Saemien Sijte : kr: 200,-

Sančuari:  lørdag 27.august kl 21.00 – 24.00 på Snåsa Hotell : kr: 400,- (honnør kr. 300,-)

 

Vinneren av et gratis festivalpass!

I anledning at vi nylig passerte 500 følgere på instagram trakk vi ut en tilfeldig person som får gratis festivalpass blant våre følgere.

Vinneren av festivalpass til årets Tjaktjen Tjåanghkoe ble Oline Löfgren. Vi gratulerer så mye!