Agnete Tjaktjen Tjåanghkose
Agnete til Tjaktjen Tjåanghkoe

Mijjieh aavoedibie Agnete Sabam åehpiedehtedh mij mijjen luvnie tjoejehte duarstan, mïetsken 25. b.

Baantine golme musihkerigujmie jïh sjïere kreatijve dåehkine, Agnete lea musihkeprosjektem tseegkeme mestie skraejriem åådtjeme hïejmesijjien åajvoeh eatnamistie. Tjaebpies melodijigujmie jïh mïrhke teekstigujmie, Agneten fååmijes gïele lea universem sjugniedamme gusnie artiste tjïelke jïh eerlege bieliem jïjtsistie vadta.

Agneten musihkekarrijeere eensilaakan eelki 2008, gosse 14 jaepien båeries Melodi Grand Prix jr.-gaahtjemem vitni baantine The BlackSheeps jïh laavloeminie «Oro jaska beana» – laavlome mij seamma jaepien aaj baalhkam Spellemannsprisen åadtjoeji, kategorijesne «årets hit».

Jaepien 2016 Melodi Grand Prix vitni laavloeminie «Icebreaker» jïh Nöörjen åvteste laavloeji Eurovision Song Contest-gaahtjemisnie Stuehkesne.

Jaepieh doekoe lea meatan orreme gelline musihkesjollehtimmieprogrammine TV:sne, jïh tsïengelen 2021 vihth sjyöhtehke sjïdti gosse lij meatan programmesne Hver gang vi møtes.

Agnete mijjem skreejrehti  programmesne «Agnete jienáda/Agnete gïelem nuhtjie» NRK:sne daan tjaktjen. Tuhtjebe lissie sjollehke gosse sæjhta meatan årrodh saemien kultuvren jïh identiteeten bïjre soptsestalledh bearjadahken, mïetsken 26.b.

—–

Vi gleder oss over å presentere Agnete Saba som spiller hos oss torsdag 25. august.  

Med et band bestående av tre musikere og et håndplukket kreativt team, har Agnete etablert et musikkprosjekt inspirert av den mektige naturen på hjemstedet. Med vakre melodier og mørke tekster har Agnetes kraftfulle stemme skapt et musikalsk univers der artisten viser en rå og ærlig side av seg selv. 

Musikkarrieren til Agnete startet for alvor i 2008, da hun som 14-åring vant Melodi Grand Prix jr. med bandet The BlackSheeps og låten «Oro jaska beana» – en låt som samme år også høstet Spellemannspris for «årets hit». 

I 2016 vant hun Melodi Grand Prix med låta «Icebreaker» og representerte Norge i Eurovision Song Contest i Stockholm. 

I årenes løp har hun medvirket i flere musikalske underholdningsprogrammer på TV,  og i januar 2021 ble hun igjen aktuell med sin deltakelse i programmet Hver gang vi møtes.

Agnete begeistret oss gjennom programmet «Agnete jienáda/Agnete bruker stemmen» på NRK i høst. Vi synes det er ekstra stas at hun også vil være med i en samtale om samisk kultur og identitet fredag 26. august.