Dæjpeles bïevnesh

gaetiesijje

Guktie Tjaktjen Tjåanghkose båetedh?

Festivaale öörnesåvva Saemien Sijtesne Snåasesne.

Jis bïjline båatah datne E6-geajnoem Snåasen vööste vuajah, Saemien Sijte lea E6-geajnoen jïh Snåasen jarngen gaskesne.

Jis bussine båatah edtjh bussem laehpedh sijjesne Vegset.
Vegset lea E6-geajnoen lïhke, ringkh 07417 jïh dongkh skovhtem Snåasese.

Maahta aaj (jïh byjresevietseles) ruevtieraajrojne båetedh, ruevtieraajroen leah göökte biejjieladtje vualkoeh Tråanteste jïh Bådåddjoste.

Trondheim lufthavn Værnes jïh Namsos lufthavn leah doh lïhkemes girtiesijjieh jis girtine båatah.

 

Jaksoesvoete jïh feerhmije

Tjaktjen Tjåanghkoe edtja jearsoe, feerhmije jïh jaksoes årrodh gaajhkesidie. Hijven kultuvredååjresh lissiehtamme jieledekvaliteetem vedtieh jïh gaajhkesi lea reakta meatan årrodh seamma eaktojne. Sinsitniem jïh eatnemem seahkaridh lea vihkeles eaktoe.

Stööremes bielie festivaalen darjoemijstie lea gåetien sisnie jallh mijjen ålkoedajvesne. Daate universelle hammoedimmiem åtna jïh jårremestovlese sjïehtedamme. Baalkan ålkolen festivaaledajve  kraavhpije, jïh desnie maahta såemies haestemh årrodh jårremestovline mïnnedh.

Mijjieh dåeriedæjjavïhnestimmiem jååhkesjibie jïh jïjtsh HC-ohtjegåetieh dajvesne utnebe.

Jis datne viehkiem daarpesjh maahtah mijjem gaskesadtedh åvtelhbodti jallh gaskesem vaeltedh naakeninie mijjeste mah daesnie berkieh.

 

Gïele

Åarjelsaemien jïh nöörjen simultantoelhkestimmie gaajhkijste håaloemijstie.

 

 

Jïjjedimmie

Snåsa hotell (1,6 km Saemien Sijten luvhtie)
https://www.snasahotell.no  / Tlf: 74 15 10 57
Daesnie sæjhta sjïehteladtedh låavthgåetieh tseegkedh hotellen ålkolen.

Heia Gjestegård (16,3 km Saemien Sijten luvhtie)
https://heia-gjestegard.no/ / Tlf: 40 44 28 45

Grana Bryggeri (7,1 km Saemien Sijten luvhtie)
Tlf: 90 77 43 70

Vegset Camping (4,1 km Saemien Sijten luvhtie)
http://vegsetcamping.no/ Tlf: 93 20 67 54

Strindmoen Camping (22,3 km Saemien Sijten luvhtie)
https://www.strindmoen.no/ Tlf: 98 66 31 33

Jis vielie bïevnesh sïjhth dan bïjre maam Snåase maahta faalehtidh, gïehtjh https://www.snasa.no

 

Tjöödtjestimmiesijjie bïjlese jïh skovhte

Namhtah bïjlem mijjen luvnie tjöödtjehtidh, men haestebe ektesne vuejedh jïh byjresem måjhtelidh. Mijjen aaj joekoen vaenie tjöödtjehtimmiesijjieh, jïh dan åvteste barkeminie skovhtem öörnedh jarngen luvhtie vihties tïjji.

Snåsa taxi – Tlf: 74 15 17 00

 

Preesse

Mijjieh akkrediteeremem redaksjovnide vedtebe mah edtjieh sisvegem Tjaktjen Tjåanghkoen bïjre darjodh. Mijjieh goerkesen bïjre birrebe minngemes boelhke lea fuehpies jïh dijjem haestebe akkrediteeremen bïjre syökedh aareh festivaalen åvtelen.

Vaenie tjöödtjehtimmiesijjiej gaavhtan haestebe preessem ektesne vuejedh festivaalese.