Tjaktjen Tjåanghkoe

- åarjelsaemien tjaktjefestivaale
- sørsamisk høstfestival

 

Snåasesne mïetsken 25.-28.b. 2022

Snåsa 25.-28. august 2022

tjaktjen tjåanghkoe 22
Fellesbilde av deltakere på Saemien Sijtes høstfestival Tjaktjen Tjåanghkoe, september 2017. Foto: Erik Brenli

Sørsamisk høstfestival på Snåsa

Tjaktjen Tjåanghkoe arrangeres annethvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Festivalen ble sist arrangert høsten 2019 med tema: «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

Svigersønn, issat_vilgesvarri , har ordna instaportal til tjaktjen_tjaanghkoe 2022. Kom på festival og ta tøffe selfies. 🤩📸
.
.
.
.
.
#tjtj22 #skeivtkulturår2022 #festival #frivillig #frivillighet #givende #lykke #lihkolaš #veahkki #sápmi #saepmie #kultur
...

57 0

🍂Tjaktjen Tjåanghkoe 2019🍂
Mijjieh edtjebe noerekonferansesne dåeriedidh // Vi skal være med på ungdomskonferansen!

Mijjieh edtjebe: 🕥 Hiphopkurse tsåahka bielie luhkie (21:30) utnedh
🧠Gïeleworkshop/ Brainstorming
🎬 Filme vuesiehtibie

Programme daesnie👉 https://tjaktjen-tjaanghkoe.no/program/

Edtjebe pryøvedh vielie instagrammesne daan våhkoen årrodh //Vi skal prøve å være mer aktiv på instagram denne uka!
Dåeriedidie! Bli med!👋🏻 amarjaj
#gïeleviehkie #tjaktjentjåanghkoe #gïeleleafaamoe #snåase #saemiengïele
...

87 4

Enig med deg niilas__ !
Vi skal ta vare på og feire det som gjør oss unike <3

Vil du oppleve en superspesifikk samisk møteplass i sommer?
Kom til Snåase 25-28 august!

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

18 0

Tjaktjen Tjåanghkoe og Ungdomskonferansen er i gang! Dan Jåma foreleser om dokumentasjon før ungdommene skal ut i felt! #tjaktjentjåanghkoe #finnpål ...

14 0

Vi ses i Snåsa 25-28 august 2022!
På Nye saemiensijte på Horjemstangen 🥳 #tjtj22
...

26 0

Pia Persson og Sara Marja Magga tolker seminaret til sørsamisk. #åarjelsaemien #tjaktjentjåanghkoe #hvemtrorduatduer ...

24 1

Det er mye folk på seminaret. Roy Kappfjell forteller nå om samiske kulturminner i Nordland. ...

4 1

Mij leah saemien tjåanghkoesijjieh dutnjien?
Hva er samiske møteplasser for deg?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22
...

70 3

Martin Callanan holder foredrag om #snøfonnsarkeologi #tjaktjentjåanghkoe #saemiensijte #seminar # sørsamisk #høstfestival #saemiensijte ...

3 0

BOELVESTE BOELVESE
Tïjje doekoe noeri ïedtje lea skreejrehtæjjine orreme jarkelidh jïh seabradahkem evtiedidh.

Daan jaepien sïjhtebe dam aavoedidh jïh madtjeldehtedh orre jïh båeries noerh vaajmose goltelidh jïh vaajnoem nuhtjedh dïsse mij vihkele dutnjien!

* * *

FRA SLEKTSLEDD TIL SLEKTSLEDD
Ungdommens energi har gjennom alle tider vært en driver for endringer og samfunnsutvikling.

I år vil vi feire dette og inspirere nye og gamle ungdommer til å lytte til hjertet og brenne for det som betyr noe for deg!

Se mer om festivalen vår og hele programmet via link i vår bio!

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
gieleviehkie saemiensijte visitinnherred
...

45 0

Konsert med Max Mackhe og Vargdödarna #maxmackhe #TjaktjenTjåanghkoe #snåsahotell #höstarrangement ...

6 0

Manne næmhtie geerjene sjædtam orre ålloeguapah åvteste!

Guktie datne dov aavoem vuesehth?

---
Så glad kan man bli av et par nye ullsokker!

Hvordan uttrykker/viser du din glede?

#tjaktjentjåanghkoe #tjtj22 #gïelevåhkoe
...

32 1

Verdt å dra til Snåsa når det ble seier i lassokastingen, og man fikk ta heim den her fine førstepremien! #tjaktjentjåanghkoe ...

112 8

Nå er det bare fire måneder igjen!
Kommer du og feirer med oss?

#tjtj22 #tjaktjentjåanghkoe
...

48 1

Niko Valkeapää på Snåsa hotell i kveld kl 20.00 Kr 200,- Middag (reinskavbuffe) kl 19.00 kr 200,- Middag + konsert kr 300,- #SaemienSijte #tjaktjentjåanghkoe #nikovalkeapää ...

15 0

Høydepunkter fra 2019