Sančuari daanhtsose spealede
Sančuari spiller til dans

Gosse iehkedsbiejjie Snåasenjaevresne vååjnoe laavadahken mïetsken 27. b. mijjieh daanhtsose bööredibie Sančuarine ektine.
Gosse gaajhkesh joejkeminie jïh leah feesteaajmosne dellie badth daajra Sančuari lea scenesne.

Sančuari lea mahte 40 jaepieh scenesne tjåådtjeme jïh lea dïhte baante Saepmesne mij guhkemes spealadamme jïh annje gïehtele. Dah sijjen aalkovem utnin 1984, don aejkien goh cover-baante. Baante varke lyjhkedihks sjïdti dan åvteste joejkem spealadin mij hijvenlaakan lokaalesne sjïehti. Don mænngan baante lea njieljie albumh bæjhkoehtamme mah leah pleentege saemien joejkeste, rockeste jïh popmusihkeste.

Mænngan gellie jaepieh sceneste spealadamme dåehkie jïjtse vuekiem evtiedamme, akte stijle maam dovne saemien jïh nöörjen goltelæjjah leah hijvenlaakan dååsteme. Jaepien 2000 dam joekoen åajvoeh Áillohaš-baalhkam åadtjoejin jïh 2020 daanjaapetje aerpievuekieguedtiejinie sjïdtin Sami Music Awardsesne.

«Joejke lea bielie datneste. Joejke dååjresem almetjistie, eatnamistie jïh gaajhkeste buerkeste. Sïjhtebe vuelie edtja sjïere årrodh jïh dïhte mij mijjen musihkem guadta. Joejke lea voestesiereste tjïelke vokaalemusihke. Dan gaavhtan musihke maam mijjieh darjobe ij tjoerh dam iemievoetem tjeetsedh mij lea fïerhtene joejkesne.»

Baante jïjtje jeahta dah aavoedieh åarjelsaemien scenesne tjåadtjodh vihth, jïh mijjieh aavoedibie datnem desnie vuejnedh!

—–

Når kveldssola speiles i Snåsavannet lørdag 27. august byr vi opp til dans sammen med Sančuari.
Høy alljoik- og feststemning er et kjennetegn når Sančuari er på scenen.
 

Sančuari har med nesten 40 år på scenen status som det lengst spillende aktive bandet i Sápmi. De hadde sin debut i 1984, den gang som et coverband. Bandet ble fort ettertraktet fordi de spilte joik som fungerte på lokalet. Siden har bandet utgitt fire album med miks av samisk joik, rock og popmusikk.  

Gjennom årevis med liveopptredener har gruppa dannet et eget pulserende uttrykk, en stil som har blitt godt mottatt både blant samisk og norsk publikum. I 2000 ble de tildelt den prestisjetunge Áillohaš-prisen og i 2020 ble de årets tradisjonsbærer under Sami Music Awards. 

«Joiken er en del av deg. Joiken beskriver opplevelsen av personen, naturen og alt. Vi vil at joikemelodien skal være genuin og det bærende elementet i musikken vår. Joik er opprinnelig ren vokalmusikk. Slik sett må ikke musikken vi lager «utvanne» det genuine som ligger i hver eneste joik.» 

Bandet sier selv at de gleder seg stort til å stå på en sørsamisk scene igjen, og vi gleder oss til å se deg der!