Mijjen bïjre / Om oss

Om oss

Tjaktjen Tjåanghkoe – åarjelsaemien tjaktjefestivaale öörnesåvva fïerhten mubpien jaepien jïh åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem jarngese beaja.

Tjaktjen Tjåanghkoe – åarjelsaemien tjaktjefestivaale lea laavenjostoeprosjekte gaskem Saemien Sijte jïh gïelejarnge Gïelem nastedh/Saemien gïelen ektievoete Snåasen tjïeltesne. Åarjel-saemiej skuvle jïh internaate aaj vihkeles meatanöörnedæjja.

Tjaktjen Tjåanghkoe lea vihkeles saemien gaavnedimmiesijjine sjïdteme gusnie åarjelsaemien gïele jïh kultuvre lea jarngesne Festivaalen lea hijven pleentege kulturelle sisvegistie jïh faagesisvegistie.

Festivaalehïeljen jïjtse seminaare öörnesåvva joekehts teemajgujmie fïerhten jaepien. Lissine sosijaale sijjie vuesiehtimmiejgujmie, duedtiemaarhnine, gaahtjeminie, konsertigujmie jïh vielie. Faageseminaaren baalte aaj jïjtse noerekonferanse. Konferanse noerh abpe åarjelsaemien dajveste tjöönghkie.

Åarjelsaemien gïele edtja govledh jïh vååjnedh abpe festivaalesne, jïh desnie jïjtsh darjomh gïelen jïh lidteratuvren bïjre tjïrrehte. Seminaarine festivaale edtja lissie faagedaajroem vedtedh dovne saemide jïh jeatjah årroejidie, seamma tïjjen goh darjoemidie sjïehteladta mah abpe fualhkan sjiehtieh.

Dåeredh Tjaktjen Tjåanghkoe Facebookesne.

Tjaktjen Tjåanghkoe - sørsamisk høstfestival arrangeres annet hvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur.

Tjaktjen Tjåanghkoe - sørsamisk høstfestival er et samarbeidsprosjekt mellom Saemien Sijte, språksenteret Gïelem nastedh/Enhet for samisk språk v. Snåsa kommune. Åarjel-saemiej skuvle jih internaate er også en viktig medarrangør.

Tjaktjen Tjåanghkoe har blitt en viktig samisk møteplass med fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har  en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Under festivalhelgen blir det arrangert et eget fagseminar med ulike tema for hvert år. Det er i tillegg en sosial arena med utstillinger, duedtiemarked, konkurranser, konserter med mer. Parallelt med fagseminaret har det blitt arrangert en egen konferanse for ungdommer. Konferansen samler ungdom fra hele det sørsamiske området.

Det sørsamiske språket skal kunne høres og synes gjennom hele arrangementet, og det blir holdt egne aktiviteter knyttet til språk og litteratur. Med seminaret skal festivalen gi et faglig påfyll til både den samiske og øvrige befølkningen, samtidig som det legges opp til aktiviteter som passer for hele familien.

Følg Tjaktjen Tjåanghkoe på Facebook