Boelveste boelvese
Fra slektsledd til slektsledd

Tjaktjen Tjåanghkoe, mïetsken 25. – 28. b. Snåasesne

Daan jaepien teema Noere-baelien gaaje

Guvvie: Gieleviehkie

Tïjje doekoe noeri ïedtje lea skreejrehtæjjine orreme jarkelidh jïh seabradahkem evtiedidh. Daan jaepien sïjhtebe dam aavoedidh jïh madtjeldehtedh orre jïh båeries noerh vaajmose goltelidh jïh vaajnoem nuhtjedh dïsse mij vihkele dutnjien!

Mijjieh datnem böörebe meatan årrodh mijjine heevehtidh!
Sïjhth ektievoetem dååjredh jïh jievkehtimmiem noerevaajmoste damtedh?

Daeverh soptsestieh festivaalem aalka daejnie teemine duarstan.
Dellie maa museumem åådtjeme gusnie maehtebe mijjen åarjelsaemien kultuvreaerpiem juekedh – jïh barkoe joe aalkeme kultuvreskaehtide bååstede sertiestidh Saapman!

Duarstan iehkeden feestegaskebiejjie gusnie åarjelsaemien kultuvrebaalhkam joekedibie jïh

Agnete Saba konsertem åtna!

Noeri vaajmojste – bearjadahken mijjese nuepiem vadta goltelidh dïsse mij vihkele noeride daanbien, gie dejtie skreejrehte jïh man åvteste dej vaajmoeh garmeresvoeteste jïh aavoste aabpesieh!

Noerh åadtjoeh aajmoem bïejedh åvtelen jåerhkebe teemine

Mojhtesh gaejieh –gusnie åadtjobe govledh dejstie mah geerve almetjh daelie, jïh leah ïedtjem vuesiehtamme saemien seabradahkeevtiedimmesne.
Maam dah tuhtjin lij vihkele jïh guktie dah sijjen noereligke ïedtjem nuhtjeme? Bearjadahken iehkeden jïjtse noereiehkede sjædta dejtie mah vuelelen 18 jaepien båeries jïh pub-iehkede Saemien Sijtesne.

Boelveste boelvese –laavadahken programmem aalka. Mijjieh dejtie båarasåbpojde goltelibie, mah væjsehkevoetem tjöönghkeme guhkies jieleden tjïrrh – mah soptsesh jïh raerieh sijhtieh mijjine juekedh?
Edtjebe astedh ektesne årrodh, saernieh juekedh jïh damtedh jielede hijven. Dagke aaj sïjhth meatan årrodh gaahtjedh åådtjedidh jallh vuesiehtidh man væjkele leah daanhtsodh gosse Sančuari daanhtsose spealede iehkeden?

Mijjien faamoen tjïrrh – mijjen åålmege jïh mijjen eatneme edtjieh bearkadidh!

—–

Sørsamisk kulturfestival Tjaktjen Tjåanghkoe, 25. – 28. august på Saemien Sijte i Snåase

Årets tema er Noere-baelien gaaje / Ekkoet fra ungdomstiden.

Bilde: Gieleviehkie

Ungdommens energi har gjennom alle tider vært en driver for endringer og samfunnsutvikling. I år vil vi feire dette og inspirere nye og gamle ungdommer til å lytte til hjertet og brenne for det som betyr noe for deg!

Du inviteres til å feire med oss!
Vil du oppleve fellesskap og føle rytmen fra ungdomshjertet?

Daeverh sopstestieh som betyr «gjenstandene forteller» er temaet som innleder festivalen på torsdag.
Endelig har vi fått et museum hvor vi kan dele den sørsamiske kulturarven – og arbeidet med å tilbakeføre kulturskatter til Saepmie er i gang!

På torsdagskvelden er det festmiddag med utdeling av sørsamisk kulturpris og konsert med Agnete Saba!

Noeri vaajmojste – «fra ungdommenes hjerter» på fredagen gir oss rom for å lytte til hva som er viktig for de unge i dag, hvem som inspirerer de og hva som gjør at hjertene deres renner over av stolthet og glede!

Ungdommene får sette tonen før vi går over til-

Mojhtesh gaejieh – «minnene gir gjenlyd» hvor vi får høre fra de som nå er voksne og har engasjert seg i samisk samfunnsutvikling.
Hva var de opptatt av og hvordan har de brukt sitt ungdommelige pågangsmot?
Fredag kveld blir det egen ungdomsaften for de under 18 og pubaften på Saemien Sijte.

 

Boelveste boelvese – «fra slektsledd til slektsledd» innleder lørdagens program.
Vi lytter til de eldre, som har samlet visdom gjennom et langt liv – hvilke historier og råd vil de dele med oss?
Vi skal ha tid sammen, utveksle nytt og kjenne at livet er godt.
Kanskje vil du også være med på konkurranse i lassokasting eller vise frem dine danseferdigheter når Sančuari spiller opp til dans på kvelden?

 

Gjennom vår kraft – skal vårt folk og vårt land bevares!