Aktuelt

illustrasjonsfoto Maanaj tjåaghkoe TT 2022

Maanaj Tjåanghkoe

Mïetsken, duarstan 25. jïh bearjadahken 26. b. ts. 10-14 Maanide aaltarisnie 0-6 jaepieh geerve almetjinie ektine Maanaj Tjåanghkoe lea guektiengïeleldh gaavnedimmiesijjie (åarjelsaemien/ daaroen) gusnie maanah maehtieh gaavnedidh jïh ektesne murriedidh. Maanaj Tjåanghkosne edtjebe låavthgåetesne gaavnedidh, stååkedidh jïh lustestalledh, byöpmedidh, laavlodh jïh soptsestimmieståantem Mijjen gærhkoegærjeste utnedh.  Maanaj Tjåanghkoe lea laavenjostoe Suaja maanagïerten jïh Saemien Åålmegen gaskem. Programme,…

Boelveste boelvese
Fra slektsledd til slektsledd

Tïjje doekoe noeri ïedtje lea skreejrehtæjjine orreme jarkelidh jïh seabradahkem evtiedidh. Daan jaepien sïjhtebe dam aavoedidh jïh madtjeldehtedh orre jïh båeries noerh vaajmose goltelidh jïh vaajnoem nuhtjedh dïsse mij vihkele dutnjien!

Ungdommens energi har gjennom alle tider vært en driver for endringer og samfunnsutvikling. I år vil vi feire dette og inspirere nye og gamle ungdommer til å lytte til hjertet og brenne for det som betyr noe for deg!

_MG_6021

Sančuari daanhtsose spealede
Sančuari spiller til dans

Gosse iehkedsbiejjie Snåasenjaevresne vååjnoe laavadahken mïetsken 27. b. mijjieh daanhtsose bööredibie Sančuarine ektine.
Gosse gaajhkesh joejkeminie jïh leah feesteaajmosne dellie badth daajra Sančuari lea scenesne.
—–
Når kveldssola speiles i Snåsavannet lørdag 27. august byr vi opp til dans sammen med Sančuari.
Høy alljoik- og feststemning er et kjennetegn når Sančuari er på scenen.

Agnete Saba

Agnete Tjaktjen Tjåanghkose
Agnete til Tjaktjen Tjåanghkoe

Mijjieh aavoedibie Agnete Sabam åehpiedehtedh mij mijjen luvnie tjoejehte duarstan, mïetsken 25. b.
Tjaebpies melodijigujmie jïh mïrhke teekstigujmie, Agneten fååmijes gïele lea universem sjugniedamme gusnie artiste tjïelke jïh eerlege bieliem jïjtsistie vadta.

Vi gleder oss over å presentere Agnete Saba som spiller hos oss torsdag 25. august.  
Med vakre melodier og mørke tekster har Agnetes kraftfulle stemme skapt et musikalsk univers der artisten viser en rå og ærlig side av seg selv. 

Daniel Steinfjell foran gamma/gåetie på Saemien Sijte.

Daniel lea Tjaktjen Tjåanghkoen åvtehke
Daniel skal lede Tjaktjen Tjåanghkoe

Sov dååjrehtimmine jeatjah festivaalijste dan lea håhkoe viehkine årrodh jeereldihkie jïh gamte kultuvresisvegem sjugniedidh. Dïhte aavode åarjelsaemien kultuvrefestivaalem sov hïejmevoenesne öörnedh, eevre orre museumegåetesne.

Med sin erfaring fra andre festivaler håper Daniel Steinfjell å kunne bidra til å skape en variasjon og bredde av kulturinnslag. Han ser frem til å arrangere en sørsamisk kulturfestival i hjembygda si, i et splitter nytt museumsbygg.
– En målsetning er å virkelig ta i bruk det nye bygget og uteområdet, utforske potensialet i det og sammen skape gode opplevelser der.

ISAK på Snåsa

Neste Tjaktjen Tjåanghkoe blir i 2022 – i nytt bygg

Annethvert år arrangeres de sørsamiske kulturfestivalene Raasten Rastah og Tjaktjen Tjåanghkoe på henholdsvis Røros og Snåsa. Raasten Rastah skulle egentlig arrangeres denne høsten. Men covid-19 sørget for at festivalen måtte avlyses. I stedet for å måtte vente til 2022 med ny festival på Røros, bytter festivalene år. Det vil si at Raasten Rastah blir arrangert…

Te Kahautu Maxwell with Culture group

Representanter fra Maori gjester Tjaktjen Tjåanghkoe

I anledning FNs Urfolksspråkår 2019 får vi besøk av representanter fra maorifolket på New Zealand.

Forfattermøte med Inga Ravna Eira

Inga Ravna Eira besøker Snåsa for å snakke om sin nye bok «Ii dát leat dat eana» (Dette er ikke den jorda). Boka er nominert til Nordisk råds litteraturpris.

Av Chmee2 - Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4456942

Workshop med Fred Buljo fra Keiino

Rapperen, joikeren og musikkprodusenten Fred Buljo fra Keiino kommer til ungdomskonferansen. Han vil holde en eksklusiv workshop kun for de påmeldte på ungdomskonferansen.