Aktuelt

Dan iehkeden bearkoekrovhte jih gaamsoeh hotellesne!

Lørdag kveld 27.august serveres kokt reinkjøtt på hotellet fra kl. 17.00.   Gosse iehkedsbiejjie Snåasenjaevresne vååjnoe laavadahken mïetsken 27. b. mijjieh daanhtsose bööredibie Sančuarine ektine.Gosse gaajhkesh joejkeminie jïh leah feesteaajmosne dellie badth daajra Sančuari lea scenesne. Sančuari lea mahte 40 jaepieh scenesne tjåådtjeme jïh lea dïhte baante Saepmesne mij guhkemes spealadamme jïh annje gïehtele. Dah…

Les mer »

Endring i programmet – Agnete er syk, Emil Karlsen kommer!

Vi er svært glade for å kunne fortelle at Emil Karlsen kommer til Snåsa for å spille på Tjaktjen Tjåanghkoe! På grunn av sykdom må dessverre konserten med Agnete Saba torsdag avlyses, men vi er stolte over å ha fått talentfulle og allerede svært anerkjente Emil Karlsen til å stå på scenen ved Snåsa Hotell…

Les mer »

Velkommen til Tjaktjen Tjåanghkoe 2022! Husk headset

Vi gleder oss veldig til å møte deg på årets festival! Festivalsjef Daniel er midt i en travel innspurt, men minner deg om at DU også må huske å ta med deg headset på Tjaktjen Tjåanghkoe sine seminarer. Mange av innleggene er på samisk. Alle foredrag simultantolkes på sørsamisk og norsk, og du kan få…

Les mer »

Ungdomskveld på Saemien Sijte lørdag 27.august

Lørdag kveld fra kl.19.00 – 22.00 har vi gleden av å ønske deg velkommen til en ungdomskveld på Saemien Sijte. Tenk, dere unge får ha vårt nye museum for dere selv (nesten) den kvelden! Dette er for deg som er 10-18 år. Planen er å se film på storskjerm på Saemien Sijte. Filmen starter kl.19.30. Det…

Les mer »

Hva ønsker vi at de samiske institusjonene skal være for framtida?

På lørdag 27.august inviterer vi deg til å komme med innspill til hvilken rolle du vil at samiske institusjoner skal ha i samisk samfunnsutvikling. Moderator Magne Ove Varsi inviterer publikum til en samtale med Jerker Bexelius – Gaaltije, Inga-Lill Sundset – Sijti Jarnge, Birgitta Fossum – Saemien Sijte og Eva Wilks – Gïelem nastedh. De…

Les mer »

Festmiddag med utdeling av sørsamisk kulturpris  

Torsdag 25.august kl 17.30 blir det 3-retters festmiddag på Snåsa Hotell. Da blir det også utdeling av sørsamisk kulturpris for 2022. Meny for festmiddagen: Kremet Skogsoppsuppe Flatbiff av rein Pannacotta med hvit sjokolade og multer Pris kr. 495,- Påmelding snarest til Snåsa hotell: [email protected]/ tlf: 74 15 10 57 Velkommen! Sørsamisk kulturpris er en utmerkelse…

Les mer »

Vil du være med å lage festival?

Bor du i eller utenfor Snåsa? Vil du bli med på å lage festival!?  Tjaktjen Tjåanghkoe er for alle innbyggere i Snåsa og hele Trøndelag – alle sammen er velkomne! Vi trenger flinke og trivelige folk til å jobbe jobbe jobbe for at årets festival skal bli så bra som overhodet mulig! Jo flere som…

Les mer »

Festivalpass og billetter er klare!

Namhtah Tjaktjen Tjåanghkose dutnjien gie nuerebe goh 18 jaepien båeries! Gaajhkh darjomh namhtah bielelen Agnete Saba-konserte jïh Sančuari-konserte. Fïerhten konserten åasa lea 100,- kråvnah   Festivaaleleahpa kr.: 1.040,- (pensjoniste kr. 790,-) Jis 18 jaepieh illeme jïh sïjhth jeanatjommesem Tjaktjen Tjåanghkoste dååjredh, mijjieh juvnehtibie festivaaleleahpam åestedh. Dutnjien bijjelen 18 jaepieh Dïeve paahke! Dov lea luhpie gaajhkese…

Les mer »

Maanaj Tjåanghkoe

Mïetsken, duarstan 25. jïh bearjadahken 26. b. ts. 10-14 Maanide aaltarisnie 0-6 jaepieh geerve almetjinie ektine Maanaj Tjåanghkoe lea guektiengïeleldh gaavnedimmiesijjie (åarjelsaemien/ daaroen) gusnie maanah maehtieh gaavnedidh jïh ektesne murriedidh. Maanaj Tjåanghkosne edtjebe låavthgåetesne gaavnedidh, stååkedidh jïh lustestalledh, byöpmedidh, laavlodh jïh soptsestimmieståantem Mijjen gærhkoegærjeste utnedh.  Maanaj Tjåanghkoe lea laavenjostoe Suaja maanagïerten jïh Saemien Åålmegen gaskem. Programme,…

Les mer »