Innlegg merket ‘dans’

Sančuari daanhtsose spealede
Sančuari spiller til dans

Gosse iehkedsbiejjie Snåasenjaevresne vååjnoe laavadahken mïetsken 27. b. mijjieh daanhtsose bööredibie Sančuarine ektine.
Gosse gaajhkesh joejkeminie jïh leah feesteaajmosne dellie badth daajra Sančuari lea scenesne.
—–
Når kveldssola speiles i Snåsavannet lørdag 27. august byr vi opp til dans sammen med Sančuari.
Høy alljoik- og feststemning er et kjennetegn når Sančuari er på scenen.

Les mer