Innlegg merket ‘Tjaktjen Tjåanghkoe’

Boelveste boelvese
Fra slektsledd til slektsledd

Tïjje doekoe noeri ïedtje lea skreejrehtæjjine orreme jarkelidh jïh seabradahkem evtiedidh. Daan jaepien sïjhtebe dam aavoedidh jïh madtjeldehtedh orre jïh båeries noerh vaajmose goltelidh jïh vaajnoem nuhtjedh dïsse mij vihkele dutnjien!

Ungdommens energi har gjennom alle tider vært en driver for endringer og samfunnsutvikling. I år vil vi feire dette og inspirere nye og gamle ungdommer til å lytte til hjertet og brenne for det som betyr noe for deg!

Les mer

Sančuari daanhtsose spealede
Sančuari spiller til dans

Gosse iehkedsbiejjie Snåasenjaevresne vååjnoe laavadahken mïetsken 27. b. mijjieh daanhtsose bööredibie Sančuarine ektine.
Gosse gaajhkesh joejkeminie jïh leah feesteaajmosne dellie badth daajra Sančuari lea scenesne.
—–
Når kveldssola speiles i Snåsavannet lørdag 27. august byr vi opp til dans sammen med Sančuari.
Høy alljoik- og feststemning er et kjennetegn når Sančuari er på scenen.

Les mer