Ánne Márjá Guttorm Graven

Snæpmie, podcast jïh sosijaale meedijh

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Snåasen hotelle

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Snåasen hotelle

Teemah: Gïelejieliehtimmie

Ánne Márjá Guttorm Graven lea jarkoestæjjine barkeme jïjtse sïeltine 2011 raejeste, dïhte aaj håalomh hööltie jïh diktegærjine båata noerhtesaemien gïelesne gålkoen 2019. Dïhte dam voestes podkastem aalkeme saemien gïelesne, Sis-Finnmárkku syndroma. Dïhte dam saamastallije snapchatkontoem Snaepmie tseegkeme jïh reerie mij bïjre jarkan mænna. Ánne Márjá tuhtjie vihkeles jearsoes gïeleareenah sjugniedidh.

Noerekonferanse