Dagfinn Høybråten

Saetniesvoete – jïh liktemekommisjovnen bïjre. Gie? Mij? Mannasinie?

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Snåasen hotelle

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Snåasen hotelle

Teemah: Saetniesvoete jïh likteme

Foto: Thomas Glahn/norden.org

Dagfinn Høybråten lea generaaletjaelije siebresne Kirkens Nødhjelp. Høybråten dååjrehtimmiem åtna laavenjassigujmie politihken jïh reeremen sisnjeli, dovne goh stoerredigkietjirkije, barkoe- jïh sosijaaleministere, healsoeministere jïh direktööre Rikstrygdeverkesne. Dïhte aarebi åvtehke Kristeles Åålmegekrirreste jïh generaaletjaelijinie orreme Noerhtelaanti ministereraeresne.

Stoerredigkien presidentskape lea juvnehtimmiem vadteme Stoerredægkan akten kommisjovnen bïjre mij edtja daaroedehtemepolitihkem jïh ovreaktam kraanskodh mij lea saemiej, kveenaj jïh nöörjenfinneri vøøste orreme. Presidentskape lea Dagfinn Høybråten nammoehtamme goh åvtehke. Kommisjovne edtja reektehtsem deelledh tjaktjen 2022.

Daesnie maahtah vielie lohkedh Saetniesovete- jïh liktemekommisjovne bïjre Stoerredigkien nedtesæjrojne. https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2017-2018/sannhets–og-forsoningskommisjonen/

Seminaare