Gïeleviehkie

Noereprosjekte Gïelem nastedh’isnie.

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Snåasen hotelle

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Snåasen hotelle

Teemah: Gïelejieliehtimmie

«Gïeleviehkie» akte prosjekte maam Gïelem nastedh stuvrie, gusnie njieljie noerh aalkoealmetjegïelejaepien eadtjohkelaakan berkieh juktie skreejrehtidh, eevtjedh jïh dåarjoem vedtedh åarjelsaemien gïelese.

Dah mah meatan:
Jonna Dunfjeld Mølnvik
Elli-Jonna Jannok-Joma
Anne-Marja Kristine Jannok-Joma
Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell

Noerekonferanse