Inga Marja Steinfjell

Mubpiej premissine: Analyjse åarjelsaemien byögkeles soptsestimmeste

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Snåasen hotelle

Snåsa Hotell AS, Åsmulvegen, Snåsa, Norge

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Snåasen hotelle

Teemah: Gïelejieliehtimmie

Inga Marja Steinfjell lea direktööre saemien våarhkosne, MA indigenous journalism.

Inga Marja saemien kultuvrebyjresem damta jïh dan lea hijven daajroe saemien siebriedahken bïjre. Inga Marjan lea dååjrehtimmie meedijistie, gaskem jeatjah goh produsente jïh programmen åvtehke sjïeresaadtegidie saemien siebriedahketsiehkiej bïjre Sveerjen Radiose. Boelhken 2010 – 2013 barkoem stuvri juktie Saemien gïelejarngem tseegkedh sveerjen Saemiedigkesne.

Seminaare