ISÁK

ISÁK - konserte

Bearjadahken 20. skïereden 2019

Sïjsebïeljelimmie

Bïeljelh jïjtjemdh sijse

Bearjadahken 20. skïereden 2019

ISAK sov jïjtse otnjegem beaja. Dah aktem orre vuekiem vedtieh saemien musihkem goltelidh, seamma tïjjen goh dah leah akte dejstie bööreles elektropop-dåehkijste Nöörjeste guhkiem.

Jeenjesh Ella Marie Hætta Isaksenem demtieh TV-sjeermeste gosse NRK:n Stjernekamp-gaahtjemem vitni goh Nöörjen bööremes entertainere.

ISÁK lea illedahke gaavnedimmeste gaskem vokaliste Ella Marie jïh elektronikaprodusente Daniel Eriksen (Alan Walker, The Wombats). Dah golmesh aaj meatan utnieh dam gellielaaketje tråammespïelijem Aleksander Kostopoulos (Mari Boine, Moddi, Adjagas, Pil & Bue).

Ahkedh jienebh baanten mietie gihtjeme dan minngemes jaepien. Riddu Riddu dejtie buerkiesti goh ”baahkemes nomme Saepmesne”, jïh aadtjen vitnijinie sjïdti NRK Urbiste. Baante aaj vitni ”Årets nykommer” Sami Music Award 2018.
Lea aelhkie gaajhkem guarkedh jis dejtie govlh jallh vuajnah. Tjoeje gïengeles, histovrijes roehtsigujmie, men aaj bååstede tjuvtjede vihkeles musihkese urrebe tïjjeste – guvhkiehtæjja Mari Boinen fusjovne joejkeste, daajbaaletje tjeahpoepopeste jïh elektrovneles musihkeste lea akte iemie referaansetsiehkie.
ISAK sov jïjtse otnjegem beaja. Dah aktem orre vuekiem vedtieh saemien musihkem goltelidh, seamma tïjjen goh dah leah akte dejstie bööreles elektropop-dåehkijste Nöörjeste guhkiem.

Busse hotelleste ts. 19.30, bååstede konserten mænngan.

Billetter kan kjøpes her:

https://isak-snaasa.hoopla.no/sales/2868202401

 

KonsertSosijaale

Sïjsebïeljelimmie

Bïeljelh jïjtjemdh sijse