Innlegg av Anna Liisa Jåma

Agnete Tjaktjen Tjåanghkose
Agnete til Tjaktjen Tjåanghkoe

Agnete Saba

Mijjieh aavoedibie Agnete Sabam åehpiedehtedh mij mijjen luvnie tjoejehte duarstan, mïetsken 25. b.
Tjaebpies melodijigujmie jïh mïrhke teekstigujmie, Agneten fååmijes gïele lea universem sjugniedamme gusnie artiste tjïelke jïh eerlege bieliem jïjtsistie vadta.

Vi gleder oss over å presentere Agnete Saba som spiller hos oss torsdag 25. august.  
Med vakre melodier og mørke tekster har Agnetes kraftfulle stemme skapt et musikalsk univers der artisten viser en rå og ærlig side av seg selv. 

Les mer

Daniel lea Tjaktjen Tjåanghkoen åvtehke
Daniel skal lede Tjaktjen Tjåanghkoe

Sov dååjrehtimmine jeatjah festivaalijste dan lea håhkoe viehkine årrodh jeereldihkie jïh gamte kultuvresisvegem sjugniedidh. Dïhte aavode åarjelsaemien kultuvrefestivaalem sov hïejmevoenesne öörnedh, eevre orre museumegåetesne.

Med sin erfaring fra andre festivaler håper Daniel Steinfjell å kunne bidra til å skape en variasjon og bredde av kulturinnslag. Han ser frem til å arrangere en sørsamisk kulturfestival i hjembygda si, i et splitter nytt museumsbygg.
– En målsetning er å virkelig ta i bruk det nye bygget og uteområdet, utforske potensialet i det og sammen skape gode opplevelser der.

Les mer

Neste Tjaktjen Tjåanghkoe blir i 2022 – i nytt bygg

Annethvert år arrangeres de sørsamiske kulturfestivalene Raasten Rastah og Tjaktjen Tjåanghkoe på henholdsvis Røros og Snåsa. Raasten Rastah skulle egentlig arrangeres denne høsten. Men covid-19 sørget for at festivalen måtte avlyses. I stedet for å måtte vente til 2022 med ny festival på Røros, bytter festivalene år. Det vil si at Raasten Rastah blir arrangert…

Les mer

Kommisjonen på konferansen

Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar på Tjaktjen Tjåanghkoe.

I forbindelse med den sørsamiske kulturfestivalen Tjaktjen Tjåangkhoe besøker Sannhets- og forsoningskommisjonen Snåsa.

Les mer